Facebook Twitter Google +1     Admin

El elevado número, porcentual, de Cancellos con sus PXOM´s suspendidos o anulados ( 13 / 128 = 10,15% ¿…?) refleja la laxitud con que se aprueban estos PXOM´s por parte de los Concellos.

La Ley 10/1995 de 23 de Noviembre de ordenación del Territorio de Galicia, en su art. 4 define los  instrumentos de ordenación del territorio. En relación con ese hecho, el POL se autodefine de esta manera:

 

Os Plans Territoriais Integrados están dirixidos á organización de áreas xeográficas supramunicipais de características homoxéneas ou a aquelas que, polo seu tamaño ou relacións funcionais, demanden unha planificación infraestrutural, de equipamentos de tipo comarcal e de carácter integrado.

 

 Estes plans, que se conciben como plans integrados, terán como obxectivo propio a definición dun modelo territorial que faga compatible o desenvolvemento e a defensa do medio natural co fin de conseguir un crecemento equilibrado e unha mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

 

O Plan de Ordenación do Litoral constitúese como o primeiro Plan Territorial Integrado dentro dos instrumentos que establece a Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e ten como obxectivo establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseado en

criterios de perdurabilidade e sostibilidade.

 

Para el desarrollo de este Plan Territorial Integrado, el POL, se utiliza la figura, también prevista en el Art 4 citado de la Ley 10/1995, denominada Planes y Proyectos Sectoriales, recogiendo el POL algunos de los más señeros en relación con el litoral:

 

1.- PLAN GALEGO ACUÍCOLA [DATA DE APROBACIÓN 28/08/2008]

Ámbito do Plan: Litoral da Comunidade

Afecta a 18 termos municipais, todos eles incluídos no POL, que abarcan unha superficie superior ás 285 Has con 24 localizacións distribuídas do xeito seguinte:

 

Pontevedra: Santa María de Oia (2), Cangas (1), O Grove (1), Cambados (1)

A Coruña: Ribeira (1), Porto do Son (1), Muros (1), Carnota (2), Corcubión (1), Muxía (1), Camariñas (1), Vimianzo (1), Malpica (1), Ferrol (1), Valdoviño (1)

Lugo: Xove (3), Foz (2), Ribadeo (2).

 

2.- PLAN SECTORIAL DE ÁREAS EMPRESARIAIS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA [APROBADO O 27/05/2004]

Ámbito do Plan: Litoral da Comunidade

As intervencións articúlanse en tres eixes de actuación (Costa da Morte, Resto da Costa e Eixe interior), entre as que 21 realízanse en concellos incluídos no POL cunha superficie conxunta de 503 Has.

 

Pontevedra: Catoira, Vilanova de Arousa y A Guarda-O Rosal

A Coruña: Camariñas, Carballo, Cée, A Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Vimianzo, Cedeira, Ferrol, Carnota, Muros, Porto do Son y Rianxo.

Lugo: Barreiros, Viveiro, Foz y Xove-Cervo.

 

            - VIVEIRO e XOVE / CERVO: Estas propostas configuran dous focos de concentración da oferta comarcal da Mariña Occidental lucense que amplía e diversifica a oferta que existe en Cervo.

            - FOZ e LOURENZÁ: Son actuacións que se converterán en dous polos de oferta comarcal na Mariña Central lucense, no interior (Lourenzá) que completa á actuación local de Mondoñedo, e na costa (Foz).

 

            - BARREIROS: funcionará como una oferta complementaria de las existentes en la Mariña Oriental.

 

3.- PLAN EÓLICO DE GALICIA [MODIFICACIÓN APROBADA EN 05/12/2002]

Ámbito do Plan: Litoral da Comunidade

As áreas de potencial eólico son aquelas áreas de incidencia territorial, identificada mediante coordenadas poligonais, en que se estima a existencia de recursos eólicos aproveitables. Categorízanse en:

 

            - 98 áreas de investigación de plans eólicos estratéxicos, de 472.761 Has

 

            - áreas de reserva, en que se estima poden existir recursos eólicos aproveitables

 

4.- PLAN DE MOBILIDADE E ORDENACIÓN VIARIA ESTRATÉXICA (MOVE)

Ámbito do Plan: Litoral da Comunidade

Abarca o conxunto da rede viaria de estradas que existe en Galicia, tanto as de titularidade estatal como autonómica e as das deputacións provinciais.

 

Obxecto do Plan

 

O Plan MOVE trátase dun Plan de Mobilidade que establece as orientacións estratéxicas en materia de infraestruturas de transporte coa finalidade de facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos mercados, contribuíndo deste xeito á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.

 

Por ser menos conocido que los tres anteriores, reporto la siguiente información complementaria:

 

Os seus obxectivos principais son:

 

            - Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior e a conexión entre os principais eixes interiores.

            -Axeitar o transporte nos medios urbanos, mellorando a accesibilidade dos diferentes ámbitos funcionais do territorio desde unha perspectiva metropolitana.

            - Garantir que o 80% da poboación se sitúe a menos de 10 minutos dunha Vía de Altas Prestacións (VAP).

            - Mellorar a seguridade viaria, reducindo nun 50% o número de vítimas de accidentes de circulación nas estradas galegas no horizonte do ano 2013.

            -Elevar o investimento en mantemento, xestión e conservación da rede ao 3% do seu valor patrimonial.

            -Flexibilizar o sistema de peaxes nas autoestradas galegas atendendo a criterios de coherencia, globalidade, progresión e universalidade. A peaxe non debe ser unha barreira para a mobilidade das persoas en Galicia.

            - Fomentar o uso de sistemas de transporte alternativo ao vehículo privado, a través da implantación de aparcadoiros disuasorios nos medios das cidades, así como de itinerarios peonís e ciclistas.

 

Determinacións

 

Este Plan define as seguintes actuacións como primordiais para conseguir os obxectivos establecidos no horizonte de 2020:

            -Programas de infraestruturas en vías de altas prestacións, estruturantes, complementarias e actuacións de apoio.

            - Programa de actuacións en medios urbanos: abórdanse distintas actuacións necesarias para resolver os problemas existentes no acceso ás grandes cidades.

            - Programa de mantemento e conservación.

            - Programa de seguridade viaria.

             -Programa de i+d+i e mellora da integración paisaxística das estradas.

             -Programa de optimización de peaxes.

 

¿Como está, según la memoria del POL, el planeamiento urbanístico del litoral gallego?. Esta es la respuesta:

 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIXENTE NOS CONCELLOS DO POL

 

Na data de decembro de 2009, a fotografía do estado do planeamento municipal no conxunto de Galicia revela as graves carencias, tanto cuantitativas coma cualitativas, que aínda existen na ordenación urbanística municipal.

 

Dos 315 concellos galegos, tan só 128 deles (o 40%) contan cun Plan Xeral de Ordenación, 118 (un 37%) réxense por Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, e os 69 restantes (que supón un 22%) carecen de planeamento urbanístico propio, polo que están a expensas das normas mínimas establecidas polas Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento.

 

Unicamente 41 concellos (o 13% do total) contan cun instrumento de ordenación municipal adaptado á vixente Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, a pesar de que o prazo máximo que esta establecía para a adaptación de todo o planeamento acababa en 2006. Ademais, 13 concellos teñen

o seu planeamento suspendido ou anulado.

 

No relativo ao ámbito do Plan de Ordenación do Litoral, dos 84 concellos que oconstitúen 33 contan cun Plan Xeral de Ordenación (o 39%), 46 con Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (o 55%), 2 cunha Delimitación

de Solo Urbano e en 3 deles (Dumbría, Muros e Gondomar) aínda están vixentes as Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento.

 

Como se desprende de estos datos, la situación es bastante preocupante, no solo por los concellos que no disponen de normas adecuada a la Ley vigente 9/2002, si también por el elevado número porcentual de Cancellos con sus PXOM´s suspendidos  o anulados ( 13 / 128 = 10,15% ¿…?) lo que refleja la laxitud con que se aprueban estos PXOM´s por parte de los Concellos.

 

Continuará…..Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris